GSC

Հաշվետվություններ

2019 թ.-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները PDF
2020 թ.-ին Ջեներալ Ստանդարդ Քընսալթինգ ՍՊԸ-ի կողմից աուդիտի ենթարկված հաճախորդների ցանկ PDF
2018 թ.-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները
PDF
2018 թ.-ին Ջեներալ Ստանդարդ Քընսալթինգ ՍՊԸ-ի կողմից աուդիտի ենթարկված հաճախորդների ցանկ
PDF
2017 թ.-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները PDF
2017 թ.-ին Ջեներալ Ստանդարդ Քընսալթինգ ՍՊԸ-ի կողմից աուդիտի ենթարկված հաճախորդների ցանկ PDF
2016 թ.-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները PDF
2016 թ.-ին Ջեներալ Ստանդարդ Քընսալթինգ ՍՊԸ-ի կողմից աուդիտի ենթարկված հաճախորդների ցանկ PDF
2015 թ.-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները PDF
2015 թ.-ին Ջեներալ Ստանդարդ Քընսալթինգ ՍՊԸ-ի կողմից աուդիտի ենթարկված հաճախորդների ցանկ PDF
2014 թ.-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները pdf icon(pdf ֆորմատ)
2014 թ.-ին Ջեներալ Ստանդարդ Քընսալթինգ ՍՊԸ-ի կողմից աուդիտի ենթարկված հաճախորդների ցանկ pdf icon(pdf ֆորմատ)
2013 թ.-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները pdf icon(pdf ֆորմատ)
2013 թ.-ին Ջեներալ Ստանդարդ Քընսալթինգ ՍՊԸ-ի կողմից աուդիտի ենթարկված հաճախորդների ցանկ pdf icon(pdf Ֆորմատ)
 2012 թ.-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները pdf icon(pdf Ֆորմատ)
2012 թ.-ին Ջեներալ Ստանդարդ Քընսալթինգ ՍՊԸ-ի կողմից աուդիտի ենթարկված հաճախորդների ցանկ pdf icon(pdf ֆորմատ)
2011 թ.-ի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները pdf icon(pdf ֆորմատ)
2011 թ.-ին Ջեներալ Ստանդարդ Քընսալթինգ ՍՊԸ-ի կողմից աուդիտի ենթարկված հաճախորդների ցանկ pdf icon(pdf ֆորմատ)
 
© 2020 GSC. Բոլոր իրավունքները պաշտվանված են։